Όροι συμμετοχής & Πληροφορίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, φροντιστήρια, καθώς και άλλοι φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα ή φορείς που ενισχύουν την εκπαίδευση, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση και τις παρελκόμενες υπηρεσίες.

 • Κάθε Υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνος για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά ο Υποψήφιος.
 • Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.
 • Ο Υποψήφιος, με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή, συμφωνεί με τη διαδικασία αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Βραβεία

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Κριτική Επιτροπή θα επικυρώσει τους νικητές των βραβείων, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το πλήθος των υποψηφιοτήτων ανά κατηγορία βράβευσης, το ύψος της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει η κάθε υποψηφιότητα και τις ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων. Τα βραβεία που θα δοθούν ανά κατηγορία βράβευσης είναι Gold, Silver και Bronze ενώ η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επικυρώσει περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Βραβεία θα δοθούν στους νικητές από κάθε κατηγορία υποψηφίων, με επιπλέον διαχωρισμό μεταξύ των δημοσιών και των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 30/03/2018:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.educationleadersawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail:

Ζητούμενα για την υποβολή της υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε τo έργο (τη δράση ή την επένδυση) για το οποίο υποβάλλετε υποψηφιότητα, αναφέροντας τα ποιοτικά και τα ποσοτικά αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και συγκεκριμένες ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ή των διδασκόντων).
 • Περιγράψτε το όραμα και τους στόχους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
 • Αναφέρατε την αξιοποίηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και την καινοτομία που αναπτύξατε.
 • Περιγράψτε ποιες ήταν οι προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.educationleadersawards.gr)

2.Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ το αρχείο)


3. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

4. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 250€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 850€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (2 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.250€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό εξασφαλίζετε 2 δωρεάν προσκλήσεις στην Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Δημόσια Σχολεία Α’βάθμιας, Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας Εκπαίδευσης:

Η 1η υποψηφιότητα από δημόσια σχολεία Α’βάθμιας & Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από δημοσίους φορείς Γ’βάθμιας Εκπαίδευσης (πλην μεταπτυχιακών προγραμμάτων) είναι δωρεάν.
Σημ.: Κάθε δωρεάν υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, δικαιούται 1 δωρεάν προσκλήση για την Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Η συμβολή της δράσης/επένδυσης σε σχέση με τις ανάγκες των διδασκόμενων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 2. Η συμβολή της δράσης/επένδυσης σε σχέση με τις επιχειρηματικές ανάγκες και το όραμα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού.
 3. Ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και ο τρόπος υλοποίησης της δράσης/επένδυσης.
 4. Ο βαθμός καινοτομίας/πρωτοπορίας της δράσης/επένδυσης.
 5. Η παράθεση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων της δράσης/επένδυσης.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί με βάση την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης (π.χ. υποψηφιότητα Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης με υποψηφιότητα Α’βάθμιας Εκπαίδευσης), ενώ προβλέπεται και ο διαχωρισμός μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και Εταιρειών.

Χορηγός Τίτλου

RDC Informatics

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στην διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά της Εκπαίδευσης κατέχοντας ηγετική θέση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς με χρήση τριών μοναδικών πληροφοριακών συστημάτων:

 1. To πληροφοριακό σύστημα Soft1EDU ()
  Το Soft1EDU αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του λογισμικό για την ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού ανεξαρτήτως αντικειμένου και οποιουδήποτε μεγέθους. Αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από την RDC Informatics και αποτελεί τη μοναδική υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σπουδαστών (Student Information System, SIS) που βασίζεται στο καταξιωμένο ERP/CRM σύστημα της εταιρείας SoftOne, παρέχοντας αμέτρητα πλεονεκτήματα σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό που το υιοθετεί.
 2. To πληροφοριακό σύστημα MELO - School Dashboard ()
  To School Dashboard αποτελεί ένα καινοτόμο web ή/και mobile add-on software module του πληροφοριακού συστήματος Soft1EDU και είναι σε θέση να αναβαθμίσει ριζικά τον τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας του εκπαιδευτικού οργανισμού με μαθητές, καθηγητές και γονείς προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ψηφιακής εξυπηρέτησης & συνεργασίας. Η χρήση του συμβάλει δραστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ταχύτερη εκτέλεση χρονοβόρων διεργασιών (όπως η λήψη απουσιών και η συγκέντρωση των ακαδημαϊκών αξιολογήσεων των μαθητών) και στην άμεση διάχυση πληροφοριών από πολλαπλούς αποστολείς σε πολλαπλούς αποδέκτες.
 3. Tην πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης MELO - Digital School e-Learning Platform ()
  Η πλατφόρμα MELO / Digital School αποτελεί μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της RDC Informatics στον επιστημονικό τομέα του e-learning. Εκατοντάδες υλοποιήσεις της πλατφόρμας έχουν οδηγήσει εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις (HR departments) στο «ψηφιακό» μετασχηματισμό παραδοσιακών εκπαιδευτικών διαδικασιών στη εποχή της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως μάθησης (e-learning) με απόλυτη επιτυχία.
 4. Tη σειρά mobile εφαρμογών mySchoolApp που απευθύνεται αποκλειστικά σε Φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης (http://www.myschoolapp.gr)
  Το portfolio ειδικευμένων υπηρεσιών της RDC Informatics για την Αγορά της Εκπαίδευσης συμπληρώνεται με τις κάτωθι υπηρεσίες:
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών (cross-platform educational apps development, )
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων για e-Learning (e-learning lessons development, )
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακών τόπων (web sites) για εκπαιδευτικούς οργανισμούς ()
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη mobile εφαρμογών (mobile apps) για εκπαιδευτικούς οργανισμούς ()
  • Ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού marketing & digital advertising για εκπαιδευτικούς οργανισμούς ()

Η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις λογισμικού & υπηρεσιών διαδικτύου (Microsoft, Google, Facebook κ.α.), καθώς επίσης και με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού με την ακαδημαϊκή έρευνα, η RDC Informatics αναπτύσσει & διαθέτει κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας κατακτώντας εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις (E-volution Awards, Mobile Excellence Awards, Business IT Excellence Awards, HR Awards κ.α.).

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.rdc.gr.

Διοργάνωση

Boussias Communications